Deprecated: Required parameter $force_query follows optional parameter $parameters in /home/admin/domains/webinarwereld.nl/system/core/class_database.php on line 538
Algemene voorwaarden - Webinar Wereld

Algemene Voorwaarden Zesbee B.V.

voor de Aanbieder op Webinarwereld.nl

Dit zijn de Algemene Voorwaarden (zoals hieronder gedefinieerd) van Zesbee B.V. (hierna “Zesbee”), kantoorhoudende aan de Spaklerweg 79 (1114AE) te Amsterdam-Duivendrecht. (Kamer van Koophandel Handelsregisternummer 34344745) die gelden voor het afnemen van Diensten en het gebruik van het Platform webinarwereld.nl zoals hieronder gedefinieerd.

Wij adviseren u deze Algemene Voorwaarden goed door te lezen zodat u op de hoogte bent van uw rechten en verplichtingen.

Versie: Mei 2020 - 1

1. Definities

1.1. In deze Algemene Voorwaarden worden de volgende begrippen met een beginhoofdletter gebruikt, zowel in enkelvoud als in meervoud. Onder deze begrippen wordt verstaan:

Aanbieder:
de natuurlijke persoon of onderneming die met Zesbee een Overeenkomst sluit voor het gebruik van het Platform en voor het afnemen van één of meer Diensten.

Aanbiederpagina:
de ruimte op het Platform (i) waarop de bedrijfsinformatie van de Aanbieder, het Productaanbod, de aanbiederswebsite waar Gebruikers zich kunnen inschrijven voor de het webinar van de Aanbieder.

Admin:
de besloten, persoonlijke administratiepagina van de Aanbieder op het Platform, toegankelijk via www.webinarwereld.nl door middel van een gebruikersnaam en wachtwoord. In de Admin kunnen (beheer)handelingen worden uitgevoerd door de Admingebruiker, waaronder – maar niet beperkt tot – het plaatsen, aanvullen en/of wijzigen van de Aanbiederpagina en het Productaanbod, kunnen de afgenomen Diensten worden gewijzigd en/of opgezegd en kunnen nadere Diensten worden afgenomen.

Advertentie:
een uiting waarmee Aanbieder zijn Productaanbod op het Platform kan promoten, waaronder – maar niet beperkt tot – partnerships en sponsoring.

Algemene Voorwaarden:
deze algemene voorwaarden van Zesbee, die een onlosmakelijk onderdeel uitmaken van de Overeenkomst.

Betaalprovider:
Uitvoerder van elektronische betaaldiensten.

Admingebruiker:
de bij de Aanbieder werkzame persoon die geautoriseerd is in te loggen op de Admin.

Content:
alle informatie, gegevens of bestanden die de Aanbieder via het Platform ter beschikking stelt, waaronder – maar niet beperkt tot – bedrijfsinformatie en het Productaanbod.

Credits:
Het tegoedsysteem van Webinarwereld om plaatsingen van het aanbod mogelijk te maken.

Dienst:
één of meer diensten van Zesbee die middels de Admin door de Aanbieder worden afgenomen en die onder de Overeenkomst vallen, waaronder – maar niet beperkt tot – Leads en Inschrijvingen.

Intellectuele Eigendomsrechten:
alle rechten van intellectuele eigendom en daarmee verwante rechten, waaronder begrepen auteursrechten, merkrechten en naburige rechten.

Vergoeding:
het bedrag dat Zesbee factureert aan Aanbieder voor afgenomen Diensten.

Mediapartners:
derde partijen, zoals websites, vakbladen of blogs, met wie Zesbee een overeenkomst heeft betreffende het doorplaatsen van het Productaanbod.

Platform:
alle Domeinen en alle onderliggende pagina’s, inclusief alle Aanbiederpagina’s.

Productaanbod:
de omschrijving, prijs, voorwaarden en overige informatie betreffende Producten die door de Aanbieder worden aangeboden.

Producten:
de door de Aanbieder aangeboden on-line bijeenkomsten.

Aanbieder aan Gebruikers.


2. Algemeen

2.1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding en offerte van Zesbee en ieder gebruik van de Diensten van Zesbee en het gebruik van Webinarwereld.nl

2.2. Zesbee behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten Overeenkomsten met inachtneming van een termijn van dertig (30) dagen na bekendmaking van de wijziging aan de Aanbieder per elektronische nieuwsbrief. Indien de Aanbieder een wijziging in deze Algemene Voorwaarden niet wil accepteren, kan hij de Overeenkomst per direct opzeggen. Indien de Aanbieder het Platform blijft gebruiken na wijziging en/of aanvulling van deze Algemene Voorwaarden, accepteert de Aanbieder daarmee de gewijzigde en/of aangevulde Algemene Voorwaarden onherroepelijk.

2.3. De Aanbieder is niet gerechtigd de Overeenkomst en/of daaruit voortvloeiende verplichtingen geheel of gedeeltelijk over te dragen aan een derde. Zesbee is gerechtigd haar rechten en/of plichten uit de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk over te dragen aan een derde, dan wel een derde in te schakelen bij de uitvoering daarvan.

2.4. Zijn of worden deze Algemene Voorwaarden gedeeltelijk ongeldig, dan blijven Partijen aan het overblijvende gedeelte verbonden. Zesbee zal het ongeldige gedeelte vervangen door bedingingen die wel geldig zijn en waarvan de rechtsgevolgen, gelet op de inhoud en de strekking van deze Algemene Voorwaarden, zoveel mogelijk overeenstemmen met die van het ongeldige gedeelte.


3. Totstandkoming Overeenkomst

3.1. Alle door Zesbee gedane offertes en aanbiedingen zijn vrijblijvend. Zesbee behoudt zich het recht voor een opdracht van de Aanbieder zonder opgave van redenen te weigeren.

3.2. Een Overeenkomst komt tot stand door de aanmaak van een account op Webinarwereld.nl

3.3. Alle door Zesbee verstrekte informatie met betrekking tot (de werking van) haar Diensten en Platform is naar beste weten verstrekt. Zesbee is niet verantwoordelijk voor welke beslissing dan ook genomen op basis van de informatie die in het kader van de Overeenkomst door de Aanbieder wordt verkregen.


4. Diensten en Admin

4.1 De overeenkomst blijft in stand, zolang het productaanbod van aanbieder door Zesbee via webinarwereld.nl wordt aangeboden.

4.2. Zesbee zal de Aanbieder gedurende de looptijd van de Overeenkomst toegang tot de Admin verschaffen.

4.3. De Aanbieder is zelf verantwoordelijk voor het geheim houden van de aan hem verstrekte gebruikersnaam en het wachtwoord. Het is de Aanbieder niet toegestaan deze gegevens aan derden te verstrekken of over te dragen, anders dan aan Admingebruikers. De Aanbieder dient Zesbee op de hoogte te stellen als de Aanbieder een vermoeden heeft dat een gebruikersnaam en/of het wachtwoord in handen is gekomen van onbevoegden.

4.4. Zesbee mag ervan uitgaan dat degene die zich aanmeldt als de Aanbieder ook daadwerkelijk de aanbieder van het betreffende Productaanbod is. De Aanbieder is aansprakelijk voor al het gebruik – al dan niet door derden – dat via de gebruikersnaam en het wachtwoord van de Admin wordt gemaakt, alsmede voor schade die voortvloeit uit enige ongeoorloofde toegang tot of gebruik van de Admin door derden.

4.5. In de Admin dient de Aanbieder de Aanbiederpagina (aan) te vullen, te wijzigen en/of (deels) te verwijderen, onder meer ten aanzien van de bedrijfsinformatie en het Productaanbod van de Aanbieder.


5. De Aanbiederpagina

5.1. Door middel van de Admin vult de Aanbieder de Aanbiederpagina met relevante Content, zoals bedrijfsinformatie en het Productaanbod. Zesbee kan richtlijnen stellen en/of aanwijzingen geven ten aanzien van de Content. De Aanbieder is gehouden deze richtlijnen en/of aanwijzingen te volgen.

5.2. De Aanbieder is verplicht alle relevante bedrijfsinformatie te verstrekken en het Productaanbod naar volledigheid en naar waarheid te omschrijven en te allen tijde up-to-date te houden:

5.2.1 De Aanbieder is verplicht de prijzen volledig te vermelden. In alle gevallen waarbij het niet mogelijk is de volledige kosten te vermelden, wordt dit door de Aanbieder toegelicht bij de omschrijving van het Product.

5.2.3 Aanbieder dient alle BTW-tarieven en varianten te vermelden, opdat alle verschillende Gebruikers, waaronder particulieren, bedrijven, organisaties in binnen-en buitenland de voor hen geldende prijzen kunnen zien.

5.3. De Aanbieder dient zich te onthouden van ongeoorloofd gebruik van de Aanbiederpagina en zal zich opstellen en gedragen als een zorgvuldige en verantwoordelijke Aanbieder

5.4. De Aanbieder dient te allen tijde zelf zorg te dragen voor het maken van een back-up van haar Content.

5.5. Zesbee is niet verantwoordelijk voor de Content die door of ten behoeve van de Aanbieder – al dan niet middels de Aanbiederpagina – openbaar wordt gemaakt en controleert deze ook niet op juistheid en/of volledigheid.

5.6. De Aanbieder staat ervoor in dat alle Content, die – al dan niet middels deAanbiederpagina – openbaar wordt gemaakt:

5.6.1 Juist, volledig en actueel is;

5.6.2 Voldoet aan alle toepasselijke wet- en regelgeving en algemeen binnen de bedrijfstak aanvaarde normen en gedragscodes;

5.6.3 Geen (seksueel) intimiderende, beledigende, discriminerende, hinderlijke of anderszins controversiële boodschappen bevat;

5.6.4 Op geen enkele wijze misleidend is voor Gebruikers;

5.6.5 geen inbreuk maakt op (intellectuele eigendoms-)rechten of de persoonlijke levenssfeer van Zesbee en/of derden; en

5.6.6 Niet onrechtmatig of schadelijk is jegens derden of Zesbee.

5.7. Zesbee behoudt zich het recht voor Content te weigeren, aan te passen of te verwijderen, de toegang van de Aanbieder tot de Admin te blokkeren en/of de Aanbiederpagina voor Gebruikers of derden te blokkeren, zonder dat dit kan leiden tot enig recht van de Aanbieder op schadevergoeding en/of aansprakelijkheid van Zesbee.


6. Beschikbaarheid en eigenschappen

6.1. De Aanbieder aanvaardt dat Zesbee het Platform en de Diensten aanbiedt op basis van een inspanningsverplichting en dat het Platform en de Dienst(en) alleen de functionaliteiten en overige eigenschappen bevatten zoals hij die aantreft op het Platform en/of Dienst op het moment van gebruik (op “as is” basis). Zesbee sluit uitdrukkelijke en stilzwijgende garanties, toezeggingen en vrijwaringen van welke aard dan ook nadrukkelijk uit, waaronder begrepen maar niet beperkt tot garanties, toezeggingen en vrijwaringen ten aanzien van de kwaliteit, veiligheid, rechtmatigheid, integriteit en juistheid van het Platform en de Dienst, tenzij anders is bepaald in deze Algemene Voorwaarden.

6.2. Zesbee garandeert niet dat de Aanbiederpagina te allen tijde, ononderbroken of volledig beschikbaar zal zijn. Zesbee behoudt zich het recht voor (i) de Admin, de Aanbiederpagina en/of het Platform onaangekondigd te blokkeren of (tijdelijk) buiten gebruik te stellen ten behoeve van onderhoud, aanpassing of verbetering van (de programmatuur van) de Admin, de Aanbiederpagina en/of het Platform en (ii) onderdelen van de Admin, de Aanbiederpagina en/of de Website aan te passen, uit te breiden, te schrappen of anderszins te wijzigen.

6.3. De Aanbieder is zelf verantwoordelijk voor de aanschaf en/of goede werking van de infrastructuur en deugdelijke telecomfaciliteiten (waaronder een internetverbinding) die nodig zijn om gebruik te kunnen maken van het Platform en de Dienst(en).

6.4. Omdat (de programmatuur van) de Admin, de Aanbiederpagina en het Platform bestemd zijn voor gebruik door meerdere Aanbieders, erkent en aanvaardt de Aanbieder dat het niet mogelijk is om ten behoeve van specifieke Aanbieders aanpassingen of verbeteringen door te voeren of daarvan af te zien.

6.5. Zesbee is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van het (tijdelijk) niet beschikbaar zijn van de Admin, de Aanbiederpagina en/of het Platform, ongeacht de oorzaak daarvan.


7. Vergoeding en betaling afname Dienst door Aanbieder

7.1. Voor iedere Dienst die door de Aanbieder binnen het kader van deze Overeenkomst wordt afgenomen bij Zesbee gelden telkens de tarieven die door Zesbee op het moment van afsluiten worden gehanteerd en aangegeven.

7.2. Betaling geschiedt door de aankoop van Credits, waarbij voor aanbieder het recht ontstaat zijn aanbod te publiceren. Voor ieder afzonderlijk aanbod wordt 1 credit in rekening gebracht.

7.2.1 Aanbieder kan meerdere credits in zijn tegoed aanschaffen. Tussentijdse opzegging van deze overeenkomst leidt niet tot terugbetaling van het tegoed.

7.3. Zesbee behoudt zich het recht voor de tarieven te wijzigen. De Aanbieder zal hierover worden geïnformeerd.

7.4. Alle tarieven voor Credits zijn in Euro, inclusief BTW, tenzij anders aangegeven.


8. Garanties en Vrijwaring

8.1. De Aanbieder staat er jegens Zesbee voor in dat hij gerechtigd is om van het Platform en de Dienst(en) gebruik te maken en dat hij zal handelen in overeenstemming met de Overeenkomst.

8.2. De Aanbieder is jegens Zesbee aansprakelijk voor, en vrijwaart Zesbee volledig van, alle schade en kosten die Zesbee lijdt of maakt ten gevolge van (i) een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van deze Algemene Voorwaarden door de Aanbieder, (ii) enig handelen van de Aanbieder bij het gebruik van het Platform en/of één of meerdere Diensten of (iii) van een onrechtmatige daad. Alle door Zesbee gemaakte kosten en geleden schade die op enige wijze verband houdt met dergelijke aanspraken zullen door de Aanbieder worden vergoed.

8.3. De Aanbieder garandeert dat de Content die hij via het Platform deelt onbezwaard is en dat daarop geen Intellectuele Eigendomsrechten van anderen rusten, alsmede dat de Content geen inbreuk maakt op of in strijd is met enig recht van derden en dat het gebruik ervan ook anderszins niet onrechtmatig is jegens derden.

8.4. De Aanbieder erkent dat Zesbee op geen enkele wijze partij wordt bij de overeenkomst tussen de Aanbieder en Gebruiker ten aanzien van een Product.

8.5. De Aanbieder is aansprakelijk voor, en vrijwaart Zesbee volledig tegen, alle claims, schade en kosten in verband met klachten van Gebruikers ten aanzien van de door Aanbieder aangeboden Producten en/of de uitvoering daarvan.


9. Aansprakelijkheid

9.1. De aansprakelijkheid van Zesbee uit hoofde van de Overeenkomst is beperkt tot directe schade en gemaximeerd tot een bedrag van € 2.000,- per schadegeval.

9.2. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:

9.2.1 redelijke kosten gemaakt ter voorkoming of beperking van directe schade, die als gevolg van de gebeurtenis waarop de aansprakelijkheid berust, mochten worden verwacht;

9.2.2 redelijke kosten gemaakt ter vaststelling van de schadeoorzaak, de aansprakelijkheid, de directe schade en de wijze van herstel.

9.3. Zesbee is nimmer aansprakelijk voor enige indirecte schade, daaronder begrepen maar niet beperkt tot gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door verlies van gegevens. Iedere andere of verdergaande aansprakelijkheid dan vermeld in deze Algemene Voorwaarden is hierbij uitgesloten.

9.4. De in dit artikel opgenomen beperking van aansprakelijkheid is niet van toepassing in geval van opzet of bewuste roekeloosheid van Zesbee zelf of haar leidinggevenden.

9.5. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat de Aanbieder de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij Zesbee meldt. Iedere vordering tot schadevergoeding tegen Zesbee vervalt door het enkele verloop van twaalf (12) maanden na het ontstaan van de vordering.


10. Intellectuele Eigendomsrechten

10.1. Alle Intellectuele Eigendomsrechten die rusten op het Platform, de Admin en de Databank berusten uitsluitend bij Zesbee of haar licentiegevers. Niets in deze Overeenkomst strekt tot overdracht van enig Intellectuele Eigendomsrecht aan de Aanbieder.

10.2. Onder de voorwaarden zoals gesteld in deze Algemene Voorwaarden, geeft Zesbee de Aanbieder een beperkt, persoonlijk, herroepelijk, niet-exclusief, niet sub-licentieerbaar en niet-overdraagbaar recht op toegang tot en gebruik van het Platform, waaronder de Admin en de Databank, voor zover dat nodig is in het kader van de Overeenkomst. Onder deze licentie is uitdrukkelijk niet begrepen het recht om de door Zesbee verstrekte informatie, de Admin en/of Databank te kopiëren en/of elders te publiceren.

10.3. De Aanbieder verstrekt Zesbee hierbij een royaltyvrij, niet-exclusief, wereldwijd, sublicentieerbaar en overdraagbaar recht om de Content van de Aanbieder te gebruiken voor de uitvoering van deze Overeenkomst en Diensten, waaronder publicatie bij Mediapartners.


11. Overmacht

11.1. In geval Zesbee door overmacht verhinderd is de Overeenkomst uit te voeren, heeft Zesbee het recht om de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten voor de duur van de verhindering dan wel de Overeenkomst op te zeggen, zonder tot enige schadevergoeding jegens de Aanbieder te zijn gehouden.

11.2. Onder overmacht wordt aan de zijde van Zesbee mede verstaan tekortkomingen van door Zesbee ingeschakelde derden, staking, bedrijfsstoornissen, brand, overstroming, onderbrekingen of storingen in de stroom- en/of telecommunicatievoorzieningen.


12. Duur en beëindiging

12.1 De overeenkomst eindigt automatisch na het verstrijken van de uitvoeringsdatum van het Product of producten en waarbij het creditsaldo op 0 staat.

12.2. Zesbee blijft gerechtigd om de naam van Aanbieder en de naam van de in het verleden aangeboden Producten en het logo van Aanbieder te gebruiken.

12.3. In aanvulling op de andere (rechts)middelen die Zesbee ten dienste staan, is Zesbee te allen tijde, indien zij daartoe gronden aanwezig acht, zonder opgave van redenen en zonder voorafgaande uitleg gerechtigd om de dienstverlening aan de Aanbieder en/of de toegang tot de Admin (tijdelijk) te beperken, op te schorten of buiten gebruik te stellen, de door de Aanbieder geplaatste Content te verwijderen, een waarschuwing te doen uitgaan, in het bijzonder - maar niet daartoe beperkt - indien:

12.3.1 de Aanbieder handelt in strijd met deze Gebruiksvoorwaarden;

12.3.2 Zesbee van mening is dat handelingen van de Aanbieder schade of aansprakelijkheid aan Gebruikers, derden of Zesbee kunnen toebrengen.Zesbee zal hierdoor in geen geval aansprakelijk zijn.

13. Bevoegde rechter en rechtskeuze

13.1. Nederlands recht is uitsluitend van toepassing op deze Overeenkomst, evenals op alle geschillen die samenhangen met of voortvloeien uit deze Overeenkomst.

13.2. Alle geschillen voortvloeiende uit of samenhangende met deze Overeenkomst, zullen uitsluitend aan het oordeel van de bevoegde rechter te Amsterdam, worden onderworpen.