Jeugdzorg webinars

College Privacy & beroepsgeheim ONLINE

College Privacy & beroepsgeheim ONLINE

19 mei

Doel van dit college is dat de cursist inzicht krijgt in de regels van privacy en beroepsgeheim in het jeugdrecht. Onderwerpen die aan de orde zullen komen zijn: Voor wie geldt het medisch beroepsgeheim, en wat houdt dat eigenlijk in...
€ 195,00 BTW vrij
Webinar: Effectief communiceren als pedagogisch medewerker

Webinar: Effectief communiceren als pedagogisch medewerker

21 mei

Optimaal online in dialoog en verbinding Het is als pedagogisch medewerkers tijdens de coronacrisis niet makkelijk om in contact te komen met de ouders. Voor de ingang van school, de kinderopvang of BSO worden de kinderen afgezet, ouders mogen niet...
€ 195,00 BTW vrij
Webinar: Privacy in de Professie: Jeugdzorg

Webinar: Privacy in de Professie: Jeugdzorg

25 mei

AVG in de praktijk: Keurslijf óf Kans? In de gezondheidszorg is de ontwikkeling op gang gekomen om vooral multidisciplinair samen te werken.Professionals moeten gegevens over de cliënt/ patiënt kunnen uitwisselen. De AVG wordt vaak ervaren als belemmerende wetgeving die...
€ 195,00 BTW vrij
College Jeugdhulp en recht ONLINE

College Jeugdhulp en recht ONLINE

1 juni

Sinds de inwerkingtreding van de Jeugdwet is het afhankelijk van de woonplaats van het kind in welke mate het adequaat kan worden geholpen bij opgroeiproblemen Sinds 2015 is het college verantwoordelijk voor zowel de toegang tot jeugdhulp als het beschikbaar hebben...
€ 195,00 BTW vrij
College Jeugdbeschermingsrecht ONLINE

College Jeugdbeschermingsrecht ONLINE

15 juni

Dit college gaat over de jeugdbescherming. Daarin zal veel aandacht gaan naar de nieuwe condities voor de maatregel van ondertoezichtstelling en de gezagsbeëindiging en de cruciale notie van de 'aanvaardbare termijn'. Ook wordt ingegaan op het onderscheid tussen drang en...
€ 195,00 BTW vrij
College Onderwijsrecht ONLINE

College Onderwijsrecht ONLINE

29 juni

Tijdens dit college worden onderwerpen behandeld rondom leerplicht en onderwijs. Wanneer moet een leerling naar school? Wanneer is hij vrijgesteld En wat is een startkwalificatie? Aan de hand van casuïstiek worden zaken besproken over de leerplicht en het leerrecht van...
€ 195,00 BTW vrij
College Jeugdstrafrecht ONLINE

College Jeugdstrafrecht ONLINE

7 september

Dit college behandelt het jeugdstrafrecht. Hierin worden de sancties en procedures voor jeugdigen behandeld en enkele structurele aspecten zoals de leeftijdsgrenzen, de relatie tussen het jeugdstrafrechtsysteem en de kinderbescherming en de zogeheten typerende inquisitoire traditie van het Nederlandse jeugdstrafproces. Doel...
€ 195,00 BTW vrij
Webinar: Kinderen met opvallend gedrag voor Pedagogisch medewerkers

Webinar: Kinderen met opvallend gedrag voor Pedagogisch medewerkers

7 september

2 AVONDEN 7 SEPTEMBER EN 21 SEPTEMBER Werken op de groep is leuk, dankbaar en uitdagend. Hoewel het soms lijkt alsof het makkelijk is, is dat niet het geval: je kan jezelf ook tegen komen. In elke groep zitten kinderen die zich anders...
€ 295,00 BTW vrij
College Gezondheidsrecht ONLINE

College Gezondheidsrecht ONLINE

14 september

In Nederland kennen we een fascinerend en vergaand getrapt systeem van toenemende autonomie van de minderjarige wat betreft medische behandelingen. Dit college gaat in op de vraag wanneer en in hoeverre toestemming van een of beide ouders noodzakelijk is voor...
€ 195,00 BTW vrij
College Migratierecht ONLINE

College Migratierecht ONLINE

28 september

Kinderen die asiel aanvragen in Nederland en kinderen die geen verblijfsrecht hebben, vallen net zoals alle andere minderjarigen in Nederland onder de werking van het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind. Toch ondervinden deze kinderen vaak moeilijkheden bij...
€ 195,00 BTW vrij